Sporządzenie poświadczenia, bez względu na jego rodzaj, stanowi czynność notarialną. Oznacza to, że każde poświadczenie zawiera datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia. Ponadto, notariusz ma obowiązek stwierdzić tożsamość osób biorących udział w takiej czynności.

W naszej Kancelarii notariusz poświadcza:

  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • datę okazania dokumentu,
  • własnoręczność podpisu,
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.