W sprawach wymagających uzgodnienia szczegółów czynności notarialnej, w tym umownego wyliczenia kosztów notarialnych sugerujemy kontakt z notariuszem w celu ustalenia wysokości i rodzaju opłat związanych z zamierzoną czynnością notarialną, na które składać się mogą w zależności od jej rodzaju w szczególności podatki, opłaty sądowe oraz wynagrodzenie notariusza.

Opłaty pobierane przez notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych można podzielić na trzy kategorie:

  • 1. PODATKI (odprowadzane na rachunki bankowe prowadzone dla odpowiednich organów podatkowych)
  • 2. OPŁATY SĄDOWE (odprowadzane na rachunki bankowe prowadzone dla właściwych sądów)
  • 3. WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (zwane także taksą notarialną)

Notariusz w sporządzanym przez siebie dokumencie wymienia wysokość pobranych podatków i opłat sądowych, a także wysokość pobieranej taksy notarialnej, powiększanej o podatek od towarów i usług (VAT), przywołując każdorazowo podstawę prawną ich pobrania.

W Kancelarii uzyskają Państwo informację o wysokości wymienionych wyżej należności w związku z planowaną przez Państwa czynnością.

PODATKI

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, które są dokonywane w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonywanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności bądź ugód zawieranych w tym przedmiocie.

Obowiązkiem notariusza, jako płatnika tych podatków, jest praw obliczenie podatku należnego od podatnika, pobranie tego podatku i wpłacenie go na rachunek właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie. Notariusz ma obowiązek uzależnić sporządzenie czynności od uprzedniego wpłacenia przez stronę należnego podatku lub pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, co oznacza w praktyce, że podatek jest wpłacany na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania tej czynności.

OPŁATA SĄDOWA

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w przypadku, gdy w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej.

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (taksa notarialna)

Notariusz z tytułu dokonywanej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Powołane rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną, dokonywanych w uzasadnionych przypadkach.

Usługi notarialne są opodatkowane podatnikiem od towarów i usług (VAT) wynoszącym obecnie 23 %, w związku z czym do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT.

Prosimy o kontakt z kancelarią notarialną w celu uzyskania szczegółowego zestawienia kosztów czynności notarialnych.

Należy również pamiętać również i o tym, że oryginał aktu notarialnego, czyli dokument podpisany przez strony i notariusza, przechowywany jest w kancelarii notarialnej. Stronom wydawane są jego wypisy, czyli dokumenty będące dosłownym powtórzeniem oryginału i mające moc prawną oryginału. Sporządzenie wypisów jest odrębną czynnością notarialną, za którą również należne jest wynagrodzenie, uzależnione od ilości stron danego wypisu.