Przeniesienie własności nieruchomości wymaga dla swojej ważności zachowania formy aktu notarialnego. Niedochowanie tego wymogu spowoduje, że zbycie nieruchomości będzie nieważne, a sąd wieczystoksięgowy odmówi wpisu zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Konieczność zastosowania najwyższej formy szczególnej jaką jest forma aktu notarialnego podyktowana jest potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa prawnego transakcji. Gwarantem tego bezpieczeństwa jest notariusz, który ma obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności prawnej.

Nasza Kancelaria Notarialna Kraków to miejsce, w którym mogą Państwo przy udziale notariusza zawrzeć między innymi:

  • umowy sprzedaży,
  • umowy zamiany,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy darowizn,
  • umowy dożywocia,
  • umowy warunkowe oraz umowy przeniesienia własności,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy o podział majątku wspólnego.